Regulamin

Regulamin konkursowy

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Super Partner” (dalej jako „Konkurs”) jest firma Gabinet Psychologiczny Alina Sworowska-Matysik z siedzibą na ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście, o numerze NIP: 8551014172 (dalej jako „Organizator”).

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Gabinet Psychologiczny Alina Sworowska-Matysik z siedzibą na ul. Wyspowa 4c, 72-602 Świnoujście, o numerze NIP: 8551014172 (zwana dalej "Fundatorem").

3. Konkurs „Super Partner” (dalej „Konkurs”) przeprowadzany jest na stronie serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: superpartner.szukamepracy.pl (dalej „Strona Konkursowa”) w terminie od 25 września 2014 roku do nieokreślonego czasu (ustalenia zwycięzcy).

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest dobrowolne. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

§ 2. Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych i bierze udział w konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c. spełniła warunki określone w regulaminie,

d. wyraziła zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu,

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. W skład jury konkursu wchodzą osoby wydelegowane ze strony Organizatora Konkursu.

5. Uczestnik ma prawo do wygrania tylko jednej nagrody za zwycięstwo.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do ewentualnej nagrody w konkursie.

7. Uczestnik konkursu może wysłać jedno zgłoszenie udziału w konkursie, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.

8. Uczestnik może wysłać ponowne zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie w momencie gdy zostanie wybrany zwycięzca konkursu oraz zostanie ogłoszona kolejna edycja konkursu.

§ 3. Przebieg konkursu

1. Konkurs trwa od godziny 00:00:00 25 września 2014 roku do nieokreślonego czasu (ustalenia zwycięzcy).

2. Zadaniem uczestnika jest udział w programie partnerskim - polecanie serwisu szukamepracy.pl za pomocą linku partnerskiego.

3. Zwycięzcą konkursu będzie osoba, która jako pierwsza zarobi 100 zł.

5. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi na Stronie Konkursowej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

§ 4. Nagrody w konkursie

1. Nagrodą w Konkursie jest 100 zł.

2. O przyznaniu nagrody zwycięzca zostanie poinformowany przez organizatora w terminie

7 dni od dnia zakończenia Konkursu.

5. Zwycięzca Konkursu będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, przyjmuje do wiadomości, że odbiór nagrody stanowi dla nich przychód w świetle przepisów podatkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym

6. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w przypadku Zwycięzcy Konkursu, będącemu osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej Organizator opłaci podatek dochodowy w wysokości 10% od wartości wygranej w przypadku nagród, których wartość przekracza 760 zł brutto.

9. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.

11. Nagroda zostanie dostarczona przelewem elektronicznym na podane konto.

§ 5. Zobowiązania uczestnika

1. Uczestnik jest zobowiązany do korzystania z serwisu konkursowego w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia serwisu konkursowego, a w szczególności w sposób nie naruszający praw osób trzecich oraz praw i obowiązków organizatora.

2. Uczestnik jest zobowiązany w szczególności do:

a. korzystania z serwisu konkursowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie szkodliwego oprogramowania lub urządzeń;

b. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie konkursowym nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam

c. korzystania z serwisu konkursowego w sposób nieuciążliwy dla innych uczestników oraz dla organizatora

d. korzystania z wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach serwisu konkursowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Wykorzystywanie materiałów w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody udzielonej przez uprawnioną osobę.

§ 6. Zastrzeżenia

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z konkursu osób, które w związku z udziałem w Konkursie podejmują działania sprzeczne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, uznane powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe.

2. Organizator zobowiązuje się powiadamiać uczestników o przebiegu konkursu na stronie konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym regulaminem poprzez wiadomość wysłaną uczestnikowi za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej.

3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a. ewentualne problemy techniczne związane z działaniem dostawców usług internetowych, a w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie połączenia, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,

b. naruszenie przez uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

4. Organizator Konkursu ma prawo do dyskwalifikacji i wyłączenia z udziału w Konkursie uczestników, którzy manipulują lub usiłują manipulować przebiegiem Konkursu, którzy łamią zasady regulaminu albo w inny sposób próbują wywrzeć wpływ na przebieg Konkursu, w szczególności poprzez zakłócenie działania serwisu konkursowego, groźby i wywieranie wpływu na pracowników lub innych uczestników konkursów.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1 regulaminu.

2. Reklamacje dotyczące przekazania nagród można składać w terminie do 30 dni od dnia zakończenia Konkursu. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji organizatora listem poleconym, wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu określonego w punkcie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

§ 9. Ochrona, gromadzenie i przechowywanie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy rejestrujący się do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami) przez Organizatora związanych z uczestnictwem w Konkursie a także w celach marketingowych Organizatora i kontrahentów Organizatora oraz akceptują zasady zawarte w regulaminie.

2. Organizator konkursu tworzy bazę informacji o uczestnikach. Podanie przez uczestników danych jest dobrowolne oraz niezbędne do procesów rejestracyjnych, wzięcia udziału w Konkursie, wydania i rozesłania nagród. Dane osobowe przechowywane zostaną przez cały czas, kiedy będą niezbędne dla celów brania udziału w konkursie.

3. Uczestnicy mają możliwość modyfikacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Organizatora. Takie zgłoszenie musi być przysłane drogą pocztową listem poleconym na adres Organizatora z przypisem „Usunięcie danych osobowych”.

4. W momencie usunięcia danych uczestnik traci możliwość brania udziału w Konkursie.

5. Organizator korzysta ze środków zabezpieczających, mających na celu ochronę danych osobowych uczestnika przed ich ujawnieniem, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianą.

6. Organizator nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych i adresowych osób, które wezmą udział w Konkursie z zastrzeżeniem ust. 1 powyżej.

§ 10. Postanowienia dotyczące niniejszego regulaminu

1. Niniejszy regulamin określa wszelkie zasady przeprowadzenia konkursu.

2. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek innych materiałach, w szczególności w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy.

3. Niniejszy regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania konkursu na Stronie Konkursowej, z zastrzeżeniem sytuacji o charakterze siły wyższej, w szczególności wystąpienia awaria serwera, na którym hostowania jest Strona Konkursowa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian regulaminu z ważnych powodów, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia konkursu. Informacja o zmianie regulaminu, o zmianie terminów Konkursu, zawieszeniu lub zakończeniu Konkursu podana będzie do wiadomości na Stronie Konkursowej. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

5. W wypadku zawieszenia lub zakończenia Konkursu Uczestnikom nie przysługują względem Organizatora żadne roszczenia, w szczególności uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania nagrody. Powyższe zastrzeżenie nie dotyczy uczestników, którzy spełnili warunki do otrzymania nagrody i którym nagroda została przyznana przed dniem zawieszenia lub zakończenia Konkursu.

§ 11. Postanowienia końcowe

1. Zarówno uczestnicy konkursu, jak i organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle regulaminu konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 września 2014 roku.